Reglement Fitness

1. Lidmaatschap
Tenzij Fysiotherapie Midden Veluwe uitdrukkelijk anders bepaalt, is het lid­maatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2. Betaling
a. Bij het aangaan van een lidmaatschap zijn inschr­ijfgeld en kosten voor de intake aan Fysiotherapie Midden Veluwe ver­schuldigd.
b. Het lidmaatschapsbedrag, inclusief de intake kosten, dienen middels overlegde factuur binnen 14 dagen te worden voldaan.
c. Fysiotherapie Midden Veluwe heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende lidmaat­schappen.

3. Kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtel­ijk, welke door Fysiotherapie Midden Veluwe worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de deelnemer te bewerkstelligen, komen, nadat het lid in verzuim is gekomen met de naleving van die verplichtingen, ten laste van het lid.

4. Wijzigingen lidmaatschap
a. Fysiotherapie Midden Veluwe is te allen tijde gerechtigd de gebruikers tijden, indeling en prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende lidmaatschap­pen en voor het lid eerst van toepassing zijn met in­gang van een nieuwe periode. Het lid zal daarvan van tevoren op de hoogte gebracht worden en wel op een zodanig moment, dat het lid met inachtne­ming van de opzegtermijn de overeenkomst desge­wenst kan beëindigen.
b. Indien het lid als gevolg van een blessure in het ge­heel niet in staat is van de activiteiten/faciliteiten van Fysiotherapie Midden Veluwe gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven, kan Fysiotherapie Midden Veluwe, geheel naar haar beoordeling, aan het lid de mogelijkheid bieden het lidmaatschap stop te zetten en dit te vervolgen op een door Fysiotherapie Midden Veluwe vast te stel­len datum.
c. Fysiotherapie Midden Veluwe behoudt zich het recht voor de gebruikerstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakan­ties, of andere gemotiveerde redenen, maar brengt het lid hiervan tijdig op de hoogte.
d. Het lid verplicht zich schriftelijk melding te maken bij veranderingen van omstandigheden, waardoor niet meer voldaan kan worden aan de specifieke voor­waarden van een bepaald lidmaatschap.
e. Een gemiste les mag op een ander tijdstip ingehaald worden, mits deze les minimaal achtenveertig uur van tevoren is afgezegd. en de inhaal les valt binnen de gekozen abonnement­speriode. Een gemiste les is niet overdraagbaar.

5. Beëindiging lidmaatschap
a. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt middels het bij de administratie verkrijgbare afmeldingsformu­lier dat volledig door de deelnemer dient te worden ingevuld.
b. Als opzegtermijn geldt een periode van vier weken voor ingang van het volgend kwartaalabonnement.
c. Achterstallige betalingen dienen evenwel eerst betaald te worden; zolang aan deze verplichting niet is voldaan, blijven deze voor­waarden en dit reglement van kracht.

6. Vakantieperioden
a. Het lid heeft bij vakantie (minimale duur drie weken aaneengesloten) tijdens het lidmaatschap recht op een verlenging van het lidmaatschap van de duur van de vakantie, onder de voorwaarde dat het lid de vakantie tijdig schrifte­lijk aanmeldt bij Fysiotherapie Midden Veluwe op het daarvoor bestemde formulier. Tijdens de geregistreerde vakantieperiode kan het lid geen rechten aan zijn/haar lidmaatschap ontlenen.
b. inhalen van een les is enkel mogelijk in de vrije inloop tijden zoals vermeld op de site, anders in overleg

7. Aansprakelijkheid
a. het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig mogelijk ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schade actie, tegen Fysiotherapie Midden Veluwe we­gens vergoeding van enige kosten, schade als gevolg van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede of zoek raken van in het gebouw achtergelaten kleding of voorwerpen. Schade toegebracht aan de inventaris c.q het gebouw van Fysiotherapie Midden Veluwe door het lid is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
b. Het lid vrijwaart Fysiotherapie Midden Veluwe voor iedere aansprakelijk­heid jegens derden in verband met schade welke die derden hebben geleden tijdens aanwezigheid bij Fysiotherapie Midden Veluwe.

8. Ontzegging toegang
Het lid en/ of de introducé zal alle door Fysiotherapie Midden Veluwe vastgestelde regels onverkort naleven en de instruc­ties uitvoeren. Fysiotherapie Midden Veluwe is te allen tijde gerechtigd om het lid dat (en/of de introducé die) zich niet aan de regels houdt, de toegang voor een door Fysiotherapie Midden Veluwe te bepalen duur te ontzeggen. Het betreffende lid en/ of de introducé heeft geen recht op enige vergoeding in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van de activiteiten/ faciliteiten van Fysiotherapie Midden Veluwe.

Fysiotherapie Midden Veluwe
p/a Oud Milligenseweg 34
3886 ME Garderen
Telefoon : 0577 – 401604
E-mail: info@fysiotherapie-middenveluwe.nl